036294072 שירות תמיכהצרו קשר

הסכם – תנאי שימוש באתר "יומנים"


המבוא להסכם זה, תנאי השימוש והתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.


פרק 1. הגדרות

1. "חברת יומנים אדו סולוטיונס בע"מ" – "החברה" ו/או "יומנים"

2. "משתמש" - כל מי שגולש או עושה כל שימוש אחר" באתר "יומנים", במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים, לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, ובכלל זה השתתפות בפורום, שימוש בממשקי האתר השונים, מילוי טפסי פעולה אינטראקטיבית כלשהי ועוד, במצב און-ליין) מצב מקוון) כשהוא מחובר לרשת האינטרנט, ו/או במצב אוף-ליין (מצב לא מקוון) כשהוא גולש באתר וממשקיו גם ממחשב ו/או מכשיר קצה אחר שאינו מחובר לרשת האינטרנט.

3. פורטל "יומנים" (להלן: פורטל) – הנה מכלול תוכנות הנמצאת ברשת האינטרנט ומאפשר ליישם מיזם-אינטרנטי ייחודי שמטרתו הקמת רשת בית ספרית חינוכית אחידה לתלמידי בתי-הספר, מוריהם והוריהם. כל אדם הופך למשתמש במערכת על בסיס הרשמה המתבצעת אך ורק בהזמנת הנהלת האתר.

4. שירותים – חבילת פונקציות של המערכת הקשורות בינן לבין עצמן המאפשרות למשתמש גישה לחלק מהמערכת המיועדת ללקוחותיה.

5. שירותים הניתנים בחינם – אפשרויות בסיסיות של שימוש במערכת האתר "יומנים" המוענקות על ידי ההנהלה ללא תמורה. שירותי "האתר יומנים" ניתנים ללא תמורה והנם בחינם אלא עם מתן השירותים הללו מוסדר בהסכם נפרד.

6. מאגר נתונים של המפעיל כולל: הינו מאגר אשר מועמד לרשות המשתמש על ידי המפעיל וכולל קבצים מסוגים שונים כגון תמונות , איורים, רפרזנטציות , תרשימים , מפות, סרטים, קבצי שמע וכל תוכן אשר מועלה והמאגר הוא באחריות המפעיל וניתן בחינם (להלן שירות בסיס).

7. שירותים שבתשלום – אפשרויות שימוש מיוחדות נוספות במערכת אתר "יומנים" הניתנות על ידי המפעיל לפי בקשתו המיוחדת של המשתמש בתנאים המוסדרים על ידי הסכם נפרד. שירותים שבתשלום אינם מהווים תנאי הכרחי לחברותו של המשתמש ברשת יומנים. שירותים שבתשלום ניתנים על פי בקשתו ורצונו של המשתמש.

8. ממשק המשתמש: בהתאם להוראות תנאי הסכם זה, המשתמש רשאי להעלות תוכן לשימושו האישי ו/או שיתוף עם משתמשים אחרים , אולם למען הסר ספק יובהר בזאת כי אחריות על תוכן הקבצים המועילים על ידי המשתמש ו/או המשתמשים הינה על אחריות המשתמש/ים בלבד.

9. אתר – אתר של המערכת ברשת האינטרנט שכתובתו http://yomanim.org.il/ או בכל כתובת דומיין אחרת.

10. הסכם (תנאי שימוש) –בהסכם זה בין המשתמש והחברה שכולל את כול התנאים ההכרחיים והמהותיים של ההסכם, אשר מגדיר את היחסים בין המשתמש והחברה לשימוש במערכת ה אתר "יומנים", האפשרויות והתנאים לקבלת השירותים הניתנים בחינם למשתמש, ההגבלות, תנאים להספקה וסיום השימוש במערכת ובשירותים הניתנים בחינם למשתמש, אחריות הצדדים, יחסים אחרים בין הצדדים הקשורים בשימוש במערכת. עמידה בתנאי הסכם זה מהווה תנאי מוקדם לשימוש במערכת על ידי המשתמש והן לשימוש של המשתמש בשירותים הניתנים בחינם.


פרק 2. הוראות כלליות

2.1. הסכם זה חל על כול משתמשי המערכת ללא כול קשר למטרת השימוש בה. ההסכם חל על המשתמשים מרגע הזנת קוד ההזמנה והכנסת פרטים לצורך הרשמה. לחיצה על הכפתור ״להירשם״ בעת ההרשמה במערכת פירושה הסכמה מלאה עם תנאי הסכם זה. במידה והמשתמש לא מקבל את תנאי ההסכם, הוא מתחייב להפסיק גלישה או שימוש בשירותי המערכת והן להסיר כול החומרים שהעלה ופרסם במערכת.

2.2. כתובתו הקבועה של הנוסח התקף של ההסכם הנה http://yomanim.org.il/terms להנהלה שמורה הזכות להכניס שינויים או תוספות להסכם בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת או מתן הודעת בהמשך. חובת ההכרות עם הנוסח התקף חלה על המשתמש במערכת.


פרק 3. כללי הגישה למערכת ה אתר "יומנים"

3.1. בעת ההרשמה לאתר על המשתמש לספק במדויק את פרטיו האישיים כגון שם ושם המשפחה והן את תאריך הלידה, לציין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. כול מידע אישי נוסף אחר מספק המשתמש לפי רצונו בעת השימוש בשירותי האתר.

3.2. בעת ההרשמה לאתר המשתמש בוחר בעצמו את הסיסמא שנשמרת במערכת בצורה מוצפנת. אף אחד כולל ההנהלה לא יכול לקבל גישה לסיסמא בה בחר המשתמש. במקרה של אובדן הסיסמא המשתמש מתחייב לעבור את ההליך הנדרש שנקבע מראש לצורך שחזור הסיסמא.

3.3. הגישה למערכת ניתנת למשתמש על סמך מילוי בשדה המתאים של קוד מזהה והסיסמא, כאשר הקוד מזהה הנו כתובת הדואר האלקטרוני הפרטי של המשתמש. המשתמש נושא באחריות המלאה לביטחון הקוד המזהה והסיסמא שבחר ובפרט למניעת הגישה אליהם של צד שלישי.

3.4. המשתמש מתחייב לעדכן בזמן ולשמור על מלוא הנכונות והדיוק של המידע שסיפק בעת ההרשמה.

3.5. המשתמש מתחייב להשתמש במערכת אך ורק למטרות אישיות ולא מסחריות כמתחייב מן ההסכם ומהסכמים אחרים המסדירים את מתן השירותים שבתשלום.

3.6. מחיקת הדף של המשתמש תתבצע אך ורק על ידי החברה ועל סמך הודעה בכתב של המשתמש או כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי המשתמש.

3.7. כול הטענות, בקשות, שאלות או כול התכתבות אחרת יש להפנות לנציגי החברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני team@yomanim.co.il או בכל כתובת אחרת שתימסר.


פרק 4. פרטי משתמש

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים הניתנים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית:

 • • א'. למסור בהתאם להוראות הדין את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) לחברה מהמשתמש בגין השירותים ו/או המוצרים שירכשו באתר, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
 • • ב'. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
 • • ג'. לעשות שימוש בהתאם להוראות הדין בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי החברה בקשר עם המשתמש לצרכי האתר.

על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי החברה איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י תנאי שימוש הללו, רשימות או מסמכים, בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים, אותם מסר לאתר, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר, אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל – "פרטי המשתמש").

למען הסר ספק למפעיל תהיה זכות להשתמש במאגר המידע, אשר יתקבל במהלך פעולות המשתמשים באתר, לרבות כתובת אימייל על מנת לעדכן את המשתמשים בכל עדכון רלוונטי שיהיה באתר ועל מנת להפעיל את האתר בצורה סדירה ותקינה, וזאת לאחר קבלת הסכמתכם לעניין זה.


פרק 5. כלל האינטראקציה בין המשתמש והחברה

5.1. כול הדפים והשירותים של המערכת ניתנים כמו שהם. החברה אינה מקבלת על עצמה כול אחריות כולל תאימות המערכת למטרות המשתמש. החברה אינה מבטיחה שהמערכת תעמוד בדרישות או ברצונות של המשתמש או שמא האתר יהיה נגיש באופן רציף במהירות גבוהה.

5.2. החברה אינה נושאת באחריות למקרים של הפסדים כספיים או אחרים ישירים או עקיפים של המשתמשים שעלולים להיגרם על ידי השבתת המערכת מכול סיבה שהיא כולל עבודות טכניות וטיפולים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, רשתות של מחשבים, שרתים ואמצעים והן פעולות בלתי-חוקיות של צד שלישי כלשהו או מכוח עליון. עם זאת החברה לוקחת על עצמה התחייבות להשקיע מאמץ סביר לצורך החזרת המערכת לפעילות בזמן הקצר ביותר.

5.3. החברה בשום פנים ואופן לא נושאת באחריות לפגיעה בקניין רוחני של צד שלישי אם פגיעה כזאת נגרמה עקב יצירה, העלאה, פרסום, העתקה או שינוי המידע, החומרים או התמונות במערכת.


פרק 6. כללי פרסום מידע המוגן על פי חוקי הקניין הרוחני

6.1. כול החומרים המוצגים במערכת כולל תמונות, קוד תכנות, סמלים, גרפיקה, צלילים הנם מושאים בעלי זכויות בלעדיות המוגנים לפי החוק הישראלי אודות קניין רוחני וזכויות יוצרים.

6.2. בעת השימוש באתר אסורה העלאה, העברה בין המשתמשים שינוי או פרסום מידע, נתונים או תמונות שפוגעים בזכויות הבלעדיות של צד שלישי בפרט זכויות יוצרים או זכויות הקשורות לזכויות יוצרים והן הזכויות הבלעדיות החלות על המצאה, פתרון טכנולוגי חדשני, מוצר של מלאכת-יד, סימן מסחרי.

6.3. המשתמש נושא באחריות במקרה של פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי ובפרט זכויות יוצרים או זכויות הקשורות בזכויות יוצרים, והן הזכויות הבלעדיות החלות על המצאה פתרון טכנולוגי חדשני, מוצר של מלאכת-יד, סימן מסחרי.

6.4. החברה מציעה ליוצרים ובעלי זכויות לפרסם את יצירותיהם לשימוש לא-מסחרי למטרות מדעיות וחינוכיות על סמך הסכם רישיון. על ידי פרסום באתר של יצירה שהנה מושא של קניין רוחני וזכויות יוצרים היוצר מאשר את הסכמתו לתנאי הסכם רישיון. במידת הצורך החברה תמציא הסכם נדרש.


פרק 7. שימושים אסורים במערכת

על המשתמש נאסר לפרסם תכנים הנופלים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות:

 • 1. תוכן מאיים, טורדני, עוין, מעליב, גזעני, מפלה, פוגעני, גס, פורנוגרפי (או בעל אופי מיני בוטה) ו/או תוכן המהווה השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה כוזבת, הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
 • 2. תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את מפעילת האתר לחבות בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים.
 • דואר זבל", הודעות, פרסומים ומסרים שמיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם מכתבי שרשרת וכיו"ב .3
 • 4. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ו/או את פרטי ההתקשרות איתם.
 • 5. תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים אינטראקטיביים, אתרי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור.
 • 6. תוכן המאפשר חדירה לתכני מחשב ו/או למידע שלא כדין או כזה שיש בו כדי להוות עבירת מחשב - לרבות מסירת תוכנות, קוד מחשב או יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), ובין היתר, תוכנות עויינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, פצצות זמן ויישומים מזיקים אחרים מכל סוג שהוא.
 • 7. כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי, או המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין.

כמו כן, נאסר על המשתמש לסכל בדרך כלשהי את פעילות המערכת לרבות על ידי העלאה, אחסון, העברה או פרסום חומרים המכילים וירוסים או קודי מחשב אחרים, קבצים או תוכנות המיועדים לפגיעה, השמדה או הגבלת תפקוד של כול מכשור מחשבים או תקשורת או תוכנות המאפשרות גישה לא-מורשית והן מספרים סריאליים לתוכנות מסחריות ותוכנות ליצירתם וליצירת קודי זיהוי של המשתמשים, סיסמאות ואמצעים אחרים לצורך קבלת גישה לא-מורשית למשאבי אינטרנט שבתשלום והן על ידי פרסום קישורים למידע הנ''ל.

בהיותו משתמש במערכת המשתמש מתחייב לא לפגוע ביטחון המידע של המערכת וכן מתחייב בין היתר שלא לבצע את הפעולות הבאות:

 • • לעשות ניסיונות של בדיקת הפגיעוּת של מערכת הביטחון של המערכת, פגיעה בהליך ההרשמה וההרשאה ללא אישור ההנהלה;
 • • לעשות ניסיונות של יצירת ההפרעות בשימוש במערכת על ידי משתמשים אחרים לרבות הפצת וירוסים של מחשבים, השחתת נתונים, הפצה מתמדת של מידע חוזר, שליחת מיילים באמצעות השרת של האתר, שליחה בו-זמנית של כמות גדולה של מיילים ו/או פניות למערכת במטרה להוציא את השרת מכלל פעולה ופעולות דומות מעבר לשימוש נורמאלי ייעודי במערכת שעלולות לגרום לשיבושים בתפקוד השרת במתכוון או ברשלנות;
 • • להפיץ למשתמשי המערכת חומרים שלא נתנו הסכמת לכך, ספאם, מכתבים למיניהם ופרסומות ללא אישור החברה;
 • • לחקות ו/או לזייף כול כותרת של חבילת TCP/IP או כול חלק מהכותרת בכול מייל או חומר המאוחסן במערכת;
 • • להשתמש או לנסות להשתמש בכל תוכנה שהיא או הליך לצורך ניווט או חיפוש במערכת מלבד מנוע החיפוש המובנה במערכת ודפדפנים מסורתיים ונגישים לכול (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Netscape ,Mozilla Firefox, ודומיהם)
 • • לבצע כל פעולה אחרת העלולה לגרום לנזק ישיר ו/או עקיף למערכת או מי מבין המשתמשים.

פרק 8. ניהול תוכן

8.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל תוכן של כול החומרים המפורסמים על ידי המשתמשים במערכת ונגישים לצפייה פומבית ובמידת הצורך על פי ראות עיניה ללא הודעה והסבר לסיבות להסירם או להעבירם. החברה לא מקבלת על עצמה אחריות לכול ההשלכות של הפעולות שבוצעו במסגרת של הליך ניהול התוכן.

8.2. המשתמש מסכים עם זכות החברה להגביל או לחסום גישה למערכת או לנקוט צעדים אחרים ביחס למשתמש שהפר את תנאי ההסכם או את הנורמות של החקיקה הקיימת או שמא זכויות של צד שלישי שמוגנות על ידי החוק במידה והתקבלה תלונה מנומקת מצד שלישי. עם זאת אופי הצעדים לרבות משך ורמת הגבלת הגישה נקבעים על ידי החברה לפי ראות עיניה ואפשר שיינקטו ללא הודעה מוקדמת או הודעת המשך באשר לסיבות לנקיטת צעדים אלה.

8.3. במקרה של הפרת תנאי ההסכם החברה רשאית לנקוט צעדים הנדרשים להגנת התנאים האלה והאינטרסים שלה ללא כול קשר להתיישנות ההפרות הללו. לפיכך אי-נקיטת אי אלו צעדים על ידי החברה בעת הפרת ההסכם אינה שוללת את זכותה של החברה לנקוט בפעולות הנדרשות לצורך הגנה על האינטרסים שלה במועד מאוחר יותר ואין פירוש הדבר שתוותר על זכויותיה בעת ביצוע הפרות כאלה גם בעתיד.

8.4. זכותה של החברה לניהול התוכן אין פירושה שהיא מחויבת לשלוט על כול החומרים המוצגים, מפורסמים או מועברים על ידי המשתמש במערכת, תוך שימוש בשירותיה. ניהול תוכן האתר מתבצע בהיקפים הנקבעים על ידי החברה.


פרק 9. רכישה באמצעות כרטיס אשראי

ניתן לרכוש מוצרים מאתר יומנים באמצעות כרטיס אשראי בצורה ישירה או באמצעות הסלולאר. עסקת רכישה מהאתר, תוכל להתממש רק לאחר חיוב כרטיס האשראי, של לקוח מזמין הרכישה, וכן לאחר מילוי כל הפרטים הרלוונטיים של המקבל כמו כתובת נכונה, מספרי טלפון ועוד. לאחר סיום כל הזמנה, מוצג על המסך מספר אישור הזמנה וכן נשלח לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח מספר ההזמנה. על הלקוח לוודא רישום ו/או הדפסת מספר ההזמנה ללא תלות בשליחת האישור בדואר האלקטרוני על הלקוח לוודא שדואר אלקטרוני הנשלח מאתר יומנים אינו מוגדר כספאם.

זמן אספקת המוצר: יומנים אינה מתחייבת לזמן כלשהו לאספקת המוצר, ובכל מקרה כל הזמנה תהיה כפופה להימצאות המוצר במלאי של ספקים – צדדי ג', שליומנים אין כל אחריות עליהם.

אחריות יומנים למוצר: ליומנים לא תהיה כל אחריות על המוצרים שירכשו באתר, וככל שישנה אחריות על המוצר, היא תהיה של הספק ו/או היצרן.

מדיניות החזרת מוצרים: החלפות והחזרות ניתן לבצע בתוך 14 ימים מיום הקנייה כאשר המוצר ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש, ועם הצגת הוכחת קנייה, ובהתאם להוראות הדין.

מידע ונתונים לגבי מוצרים הנם באחריותם הבלעדית של צדדים השלישיים ואין יומנים אחראית לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי.


יומנים לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. יומנים לא תהא אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה.


פרק 10. הגבלת אחריות

מובהר בזה, כי החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.


פרק 11. ניתוק או הפסקה של השירותים

למען הסר ספק, בנסיבות, בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה החברה רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ומשתמש לא תקום כל טענה בעניין כנגד החברה. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. החברה רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, או לכל סיבה אחרת המצדיקה פעילות זו, וכול אלה לא יהוו הפרת התקנון.


פרק 12. הוראות סיכום

12.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר או לסיים ללא כול הודעה מוקדמת את ההרשמה של המשתמש במקרה של הפרת פרק 6 להסכם זה ו/או כל הוראה אחרת שנקבעה בהסכם זה. נוסף על כן במקרה של הפרת ההסכם על ידי המשתמש החברה ככל שתצטרך לכך תשתף פעולה עם הרשויות לאכיפת החוק באשר לאיסוף והצגת המידע אודות המשתמש שהפר את ההסכם והן את החוק הישראלי.

12.2. בהתאם לאופי החומרים או הספציפיוּת של אחדים משירותי המערכת רשאית החברה להכניס תנאים מיוחדים להרשמה ולגישה לחומרים ושירותים כגון אלה לרבות הגבלת גיל הנרשם.

12.3. על ידי הרשמתו במערכת המשתמש מאשר את הסכמתו הבלתי-מסויגת לכל הוראות ההסכם והן עמידתו בכול התנאים המוצגים בטופס ההרשמה הנדרשים להצלחת ההרשמה.

12.4. ההרשמה לאתר הנה אישית. יצירה של מספר פרופילים על ידי אדם אחד כשם יצירת פרופיל של קבוצת אנשים או ארגון מהווה עילה מספקת לחסימה מוחלטת של כול הפרופילים שיצר (רשם) אותו אדם.

12.5. בעת ההרשמה המשתמש מקבל מידע לצורך גישה למערכת ומקבל על עצמו את מלוא האחריות לשלמותו לרבות שמירה על כול אמצעי האבטחה של גישתו והן לכול הפעולות המבוצעות תוך שימוש בקוד המזהה והסיסמא של המשתמש.

12.6. המשתמש מקבל את חובתו ליידע מיד את החברה על כול הפרת ביטחון הקשורה בגישה למערכת שבוצעה באמצעות השימוש בקוד המזהה והסיסמא של המשתמש ללא ידיעתו והסכמתו. החברה לא מקבלת על עצמה כול אחריות לכול תוצאה של הפרת הביטחון לרבות אובדן או השחתה של נתונים שקרו כתוצאה מגישה לא-מורשית של צד שלישי למערכת.

12.7. החברה מספקת אמצעים אוטומטיים לשחזור המידע שמשמש לצורך גישה למערכת. עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל שימוש באמצעים אלה והן להפסיק זמנית או במלואם את פעילותם. החברה אינה נושאת באחריות לאובדן המידע שמשמש לצורך גישה למערכת שקרה באשמת המשתמש והן לכול השלכות שעלולות להופיע כתוצאה מכך.

12.8. המשתמש מקבל את זכותה של החברה לאסור על שימוש בקודים מזהים אחדים ולחסום גישה למערכת באמצעותם.

12.9. המשתמש מקבל את זכותה של החברה להגביל או להפסיק את הגישה של המשתמש ללא כול הודעה או התראה ולפי ראות עיניה של החברה מסיבה כלשהי לרבות הפרת תנאי ההסכם על ידי המשתמש. עם זאת החברה לא מקבלת על עצמה אחריות להשלכות של הגבלות כאלה ולשלמות פרטיו האישיים של המשתמש.

12.10. במידה וחזר האדם להפר שוב ושוב הוראות ההסכם, החברה רשאית לסרב ולא לספק לו את שירותי המערכת.

12.11. בירור כול המחלוקות בין ההנהלה והמשתמשים יהיה לרבות על לפי הסכם זה.

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.